Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője ( Tordai Zoltán E.v. ) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat az irtastordai.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, kapcsolati űrlaphoz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Tordai Zoltán egyéni vállalkozó 2019. augusztus 01. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét, amelyeket Ön a https://irtastordai.hu honlapon a kapcsolati űrlap kitöltése során adott meg.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő neve: Tordai Zoltán E.v.

Az adatkezelő adószáma: 67028357-1-33

Az adatkezelő címe: 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/e.

Telefonszám: +36 30 914 2166

Honlap: www.irtastordai.hu

E-mail: irtastordai@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő irtastordai.hu weboldalán, a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában a Felhasználóval nem lehet kapcsolatot létesíteni és válaszolni, megfelelően reagálni az általa küldeni kívánt üzenetre

Adatkezeléssel érintettek köre: Kapcsolati űrlapot kitöltők

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a kitöltés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: e-mailben történő kapcsolatfelvétel és információ csere.


Az Adatkezelő teljeskörű kártevő mentesítő szolgáltatást nyújt, amivel kapcsolatban a bevezetőben megjelölt honlapon tájékoztatást nyújt. A honlap felkeresése során, a „Kapcsolat” menü pontban, a Felhasználónak lehetősége van Tordai Zoltán/ egészségügyi gázmester-el a kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton.

A Felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján egy válaszüzenetben kapcsolatfelvételre kerül sor vele, abban a témában, amiben az üzenetet küldte.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás​.

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft. Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. E-mail: info@mhosting.hu Telefonszáma: +36 1 700 2323

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak Tordai Zoltán E.v., illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok. Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

A személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, az érintett számára minden esetben átlátható.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és minden esetben naprakészek.

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).

Az 1995.  évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítja.

A kezelt személyes adatok köre

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg ( önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen ) az irtastordai.hu oldalon található kapcsolati űrlap igénybevételéhez: a felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, a település ( Bp.-en belül kerület ) megadása.

Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.

Cookie-k (sütik) kezelése:

Amikor Ön az irtastordai.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához.

A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét.

A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.

 Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Az irtastordai.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

Mire használhatóak a cookie-k:

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó böngészésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, kényelmesen használható, a felhasználó igényeire szabott tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb böngészést tesznek lehetővé.

Tehát a sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak a weboldalunk látogatóiról, kizárólag csak az Ön számítógépét/eszközét és bizonyos beállításait, böngészési szokásait képesek beazonosítani. Tehát a weboldal, önről semmilyen személyes adatot nem tárol, az Ön személyét nem képes beazonosítani. A sütik letöltését ön a böngészőjében letilthatja és ezek után sem a mi honlapunk, sem más weboldalak nem lesznek képesek sütiket küldeni a gépére.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a)kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatainak törlését. Érintett kérelmére az Adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;


b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint


c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. Adatkezelő a  tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntésről az érintettet e-mail-ben tájékoztatja.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Tordai Zoltán E.v. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. Az érintettet az adatkezelési tájékoztató módosításáról a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail címén értesíti. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Tordai Zoltán E.v.. a honlapján nyilvánosságra hozza.

Jogsértés esetén tehető lépések

       Bírósági jogorvoslat:

.Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hatóság eljárása:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Call Now Button